Skip to content

kontakt@saisei.pl

Regulamin zakupu voucherów i zaproszeń online

Spis treści

I. Definicje
II. Informacje ogólne
III. Zamówienia
IV. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy
V. Prawo Saisei harmonia Zmysłów do odstąpienia od umowy
VI. Rozpatrywanie reklamacji i odpowiedzialność
VII. Ochrona danych osobowych i administrowanie danymi osobowymi
VIII. Postanowienia końcowe
IX. Załączniki
Warunkiem dokonywania zakupów, przez Serwis www.saisei.pl jest zapoznanie się, akceptacja i
przestrzeganie poniższego Regulaminu.

I. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Saisei Harmonia Zmysłów – „Innowatorium Dorota Słomczyńska” z siedzibą w Starowej Górze kod pocztowy 95-030, przy ulicy Kasztanowej 1, NIP 7291942488, Regon: 382989839, która działając na zlecenie Zamawiającego dokonuje zamówienia i dostarczenia Prezentu na rzecz Zamawiającego lub Obdarowanego.

Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna, oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która za pośrednictwem Serwisu www.saisei.pl zawiera umowę nabycia Vouchera lub Zaproszenia.

Obdarowany – osoba, która zrealizuje wybraną usługę w Saisei Harmonia Zmysłów i rozliczy ją przedkładając ważny Voucher lub Zaproszenie w zakresie Prezentu określonego w dokumencie Vouchera.

Prezent – Voucher na usługę, Voucher kwotowy lub Zaproszenie na wydarzenia do realizacji w Saisei Harmonia Zmysłów.

Voucher na usługę – dokument potwierdzający zawarcie umowy objętej niniejszym Regulaminem i uprawniający jego okaziciela (Obdarowanego) do realizacji usługi zawartej w tym Voucherze.

Voucher kwotowy – dokument potwierdzający zawarcie umowy objętej niniejszym Regulaminem i uprawniający jego okaziciela (Obdarowanego) do realizacji dowolnej usługi lub usług z oferty Saisei Harmonia Zmysłów w limicie kwoty określonej w Voucherze.

Zaproszenie – dokument potwierdzający zawarcie umowy objętej niniejszym Regulaminem i uprawniający jego okaziciela (Obdarowanego) udziału w wydarzeniu zawartym w tym Voucherze.

System Zakupu – jeden z elementów komputerowego serwisu www.saisei.pl, który umożliwia obsługę procesu zawarcia umowy przy wykorzystaniu procedur postępowania zawartych w niniejszym Regulaminie, zwany dalej Systemem.

Serwis – strona internetowa o adresie „www.saisei.pl”, za pośrednictwem której Zamawiający dokonuje zamówienia i zawiera umowę objętą niniejszym Regulaminem.

Kod Vouchera – ciąg pięciu znaków identyfikujących zamówienie konkretnego Prezentu.

Termin ważności – wskazana w treści Vouchera data, do której możliwe jest zrealizowanie Prezentu.

Biuro Obsługi Klienta – biuro Saisei Harmonia Zmysłów, którego dane teleadresowe są podane na stronie internetowej www.saisei.pl.

Dzień roboczy – każdy dzień od wtorku do piątku, w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta Saisei Harmonia Zmysłów tj. od 11.00 do 20.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin zawiera w szczególności uregulowania organizacyjne Serwisu sprzedaży online, a jego akceptacja jest warunkiem skorzystania z oferty prezentowanej w Serwisie www.saisei.pl.

2. Właścicielem Serwisu www.saisei.pl jest „Innowatorium Dorota Słomczyńska” z siedzibą w Starowej Górze kod pocztowy 95-030, przy ulicy Kasztanowej 1, NIP 7291942488, Regon: 382989839.

3. Saisei Harmonia Zmysłów jest bezpośrednim usługodawcą realizującym Prezenty zakupione przez Serwis www.saisei.pl.

4. Saisei Harmonia Zmysłów przyjmuje, że każdy Zamawiający, we własnym interesie podaje wszelkie informacje w sposób prawidłowy i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z czym odpowiedzialność Zamawiającego za skutki nieprawidłowości wynikające z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z rzeczywistością wypełnienia formularzy Systemu, w tym w szczególności danych teleadresowych Zamawiającego i Obdarowanego, ponosić będzie tylko i wyłącznie odpowiednio Zamawiający lub Obdarowany. Saisei Harmonia Zmysłów nie będzie zobowiązany do ustalania, czy Zamawiający lub Obdarowany poprawnie i prawidłowo podał wszelkie informacje, które zostały wprowadzone do Serwisu.

5. Zamawiający poprzez przyjęcie niniejszego Regulaminu oświadcza, a Saisei Harmonia Zmysłów przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający upewnił się, że w przypadku Prezentów, z których skorzystanie może zależeć od stanu zdrowia lub ogólnej kondycji psychofizycznej Obdarowanego, Obdarowany może skorzystać z wybranego Prezentu, a samo skorzystanie z Prezentu nie będzie narażało Obdarowanego na ryzyko naruszenia jego stanu zdrowia lub ogólnej kondycji psychofizycznej. Jeżeli okaże się, że stan zdrowia lub ogólna kondycja psychofizyczna Obdarowanego nie pozwalają na skorzystanie przez niego z Prezentu, wówczas ani Obdarowanemu ani Zamawiającemu nie będą przysługiwać w stosunku do Saisei Harmonia Zmysłów żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej ceny. Saisei Harmonia Zmysłów nie będzie także ponosił odpowiedzialności za inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające realizację Prezentu, jeżeli Zamawiający pomimo posiadania wiedzy o faktach mających istotny wpływ na możliwość realizacji Prezentu nie poinformował o nich Saisei Harmonia Zmysłów, choć w danych okolicznościach poinformowanie o nich Saisei Harmonia Zmysłów było w pełni uzasadnione.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Zamawiającego oraz Obdarowanego za pośrednictwem Serwisu www.saisei.pl treści o charakterze bezprawnym. Saisei Harmonia Zmysłów nie zapewnia także możliwości posługiwania się przez Zamawiającego i Obdarowanego podczas zawierania umowy pseudonimem lub w inny anonimowy sposób.

III. Zamówienia

1. Prezenty dostępne na stronie www.saisei.pl zostały opisane z możliwie najlepszą dokładnością, a ich charakterystyka odpowiada temu, czego może obiektywnie oczekiwać zarówno Zamawiający jak i Obdarowany.

2. Wszystkie ceny Voucherów i Zaproszeń przedstawione na stronie internetowej www.saisei.pl i w punktach sprzedaży bezpośredniej zawierają podatek VAT o ile znajduje on zastosowanie w przypadku danego Prezentu. Ceny Prezentów nie zawierają kosztów płatności oraz przesyłki, które są naliczane w trakcie procedury składania zamówienia zgodnie z pkt. 3.

3. Zamówienie Prezentu następuje poprzez zastosowanie się do procedur przewidzianych przez System Zakupu, tj.:
a) wybranie Prezentu, którego zamówieniem jest zainteresowany Zamawiający, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „KUP”,
b) podanie swoich niezbędnych danych,
c) wybranie sposobu dokonania zapłaty, jak również sposobu dostarczenia Prezentu
d) po zakończeniu procesu zamówienia Zamawiający otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie dokonanego zamówienia.

4. Zawarcie umowy następuje z momentem, w którym użytkownik naciska widoczny na ekranie – przycisk z napisem „Zapłać teraz”, co oznacza wcześniejsze zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu. Od tego momentu przyjmuje się, iż Zamawiający zawarł z Saisei Harmonia Zmysłów umowę, mającą za przedmiot wydanie Zamawiającemu Prezentu.

5. Warunkiem otrzymania przesyłki, o której mowa w pkt. 10 jest dokonanie zapłaty w wysokości wyliczonej przez System. Wyliczona kwota zawiera zapłatę za Prezent, wybraną metodę płatności i dostawy oraz ewentualne opcje dodatkowe. Wyliczona kwota zawiera podatek VAT.

6. W każdym wypadku zapłata wynagrodzenia wskazanego w pkt III.5 powyżej jest jedynym świadczeniem pieniężnym, do jakiego zobligowany jest Zamawiający.

7. W żadnym wypadku Prezenty nie podlegają wymianie na pieniądze, uprawniają jedynie do świadczeń wskazanych w niniejszym Regulaminie.

8. Przekazanie zapłaty może nastąpić w następujący sposób:
• kartą płatniczą
• z wykorzystaniem wszelkich sposobów płatności akceptowanych przez serwis Przelewy24 jako operatora płatności, z którym współpracuje Saisei Harmonia Zmysłów w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia (w przypadku braku płatności w tym terminie zamówienie zostanie anulowane),

9. Zapłatę uznaje się za dokonaną z chwilą z chwilą zaksięgowania jej przez serwis Przelewy24 lub z chwilą uregulowania płatności kartą kredytową potwierdzoną przez operatora płatności.

10. Przesyłka, zawierająca Prezent jest dostarczana do Zamawiającego na wskazany w zamówieniu adres w oparciu o wybraną przez niego formę dostawy. Informacje dotyczące dostępnych form dostawy są przedstawione w procesie zamówienia. Saisei Harmonia Zmysłów nie gwarantuje terminu dostarczenia przesyłki z uwagi na fakt, iż ostateczny termin jest uzależniony od pracy firmy dostarczającej przesyłkę, zgodnie z wyborem Zamawiającego, za co Saisei Harmonia Zmysłów nie ponosi odpowiedzialności.

11. Przesyłka, o której mowa w pkt 10 przesyłana jest na koszt Zamawiającego, w jeden z możliwych sposobów wskazanych przez Zamawiającego na stronach Serwisu www.saisei.pl. Koszt przesyłki jest ustalany w trakcie procesu składania zamówienia i jest uzależniony od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy.

12. Nota księgowa potwierdzająca dokonanie zapłaty jest przesyłana w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w procesie składania zamówienia.

13. W ramach prowadzonych działań promocyjnych Saisei Harmonia Zmysłów stosuje kody rabatowe wartościowe oraz procentowe. Użycie kodu rabatowego odbywa się na następujących zasadach:
a) kod rabatowy działa w odniesieniu do wartości zamawianych voucherów i nie obejmuje kosztów dostawy, płatności oraz opcji dodatkowych
c) pozostałe warunki wykorzystania kodu rabatowego są określane każdorazowo w ramach danej promocji oraz prezentowane na dedykowanej podstronie serwisu www.saisei.pl lub w kanałach komunikowania promocji.

IV. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy

1. Z zastrzeżeniem punktu 3, 4 i 5, w każdym wypadku, w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy objętej niniejszym Regulaminem, Zamawiający może od takiej umowy odstąpić i zrezygnować z nabycia Prezentu bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Saisei Harmonia Zmysłów w formie pisemnej. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Zamawiający może skorzystać określone są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy przyjmuje się także, niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty.

3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie osobie będącej konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą o ile zamówienie nie ma zawodowego charakteru zgodnie z ustawą z dnia 31.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1495).

4. Odstępnie od umowy w terminie 7 dni nie jest możliwe, jeśli Prezent został zrealizowany lub jeśli został zainicjowany proces Realizacji Prezentu poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego.

5. W przypadku odstąpienia od umowy nabycia Prezentu, Zamawiającemu zwracana jest dokonana zapłata na ten sam rachunek bankowy, z którego wpłynęła płatność – dotyczy płatności przelewem, poprzez Przelewy24 lub BLIK.

V. Prawo Saisei Harmonia Zmysłów do odstąpienia od umowy

1. Saisei Harmonia Zmysłów zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z Zamawiającym umowy w czasie Terminu Ważności Vouchera w sytuacji, kiedy Realizacja Prezentu okazałaby się niemożliwa lub łączyłaby się z rażąco wysokimi kosztami, w tym w szczególności z powodu wystąpienia siły wyższej. W takim przypadku Zamawiającemu lub Obdarowanemu zwracana jest cała uiszczona zapłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez Saisei Harmonia Zmysłów ofertę zastępczą.

2. Za przypadki siły wyższej, w szczególności uważane będą sytuacje, kiedy nie może dojść do Realizacji Prezentu lub byłoby to połączone z rażąco wysokimi kosztami, takich jak: zaprzestanie świadczenia wybranej usługi lub prowadzenia działalności, przekraczający zwykłe ryzyko biznesowe wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna itp.

VI. Rozpatrywanie reklamacji i odpowiedzialność

1. Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy objętej niniejszym Regulaminem, Zamawiający zgłasza Saisei Harmonia Zmysłów w terminie nie późniejszym niż 14 dni od chwili zawarcia umowy.

2. Zgłoszenie reklamacji musi nastąpić drogą elektroniczną na adres innowatorium@gmail.com lub pisemną na adres ul. Kasztanowa 1, 95-030 Starowa Góra. Każda reklamacja dokonana w sposób inny niż wskazano powyżej, nie będzie rozpatrywana i zwalnia Saisei Harmonia Zmysłów z wszelkiej odpowiedzialności w stosunku do Zamawiającego powstałą wskutek niezgłoszenia reklamacji w powyższy sposób do Saisei Harmonia Zmysłów.

3. Pismo z reklamacją powinno zawierać następujące dane: dane Zamawiającego (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem.

4. Saisei Harmonia Zmysłów niezwłocznie podejmuje działania w celu załatwienia reklamacji, w sposób jak najbardziej korzystny dla Zamawiającego. Saisei Harmonia Zmysłów rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź zwrotna jest wysyłana pocztą elektroniczną.

5. Saisei Harmonia Zmysłów nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie Prezentu wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona, chyba, że Saisei Harmonia Zmysłów zostanie powiadomiony o fakcie utraty Prezentu w terminie umożliwiającym dezaktywację odpowiedniego Vouchera, przed skorzystaniem z niego przez osobę nieuprawnioną. W przeciwnym wypadku Realizację Prezentu na rzecz osoby nieuprawnionej traktuje się jako realizację na rzecz Obdarowanego.

6. W sytuacji, kiedy z uwagi na niedostępność pierwotnie zakupionego Prezentu Saisei Harmonia Zmysłów zaproponuje Obdarowanemu wymianę Prezentu na inną usługę (która z zachowaniem postanowień niniejszego Regulaminu może być realizowana przez Saisei Harmonia Zmysłów) i Obdarowany zaakceptuje propozycję wymiany i zrealizuje usługę, na którą Prezent został wymieniony, nie będą honorowane reklamacje dotyczące faktu wymiany Prezentu.

7. Saisei Harmonia Zmysłów rezerwuje sobie prawo do zawieszania wykonywania zamówień i dostaw w przypadku niezapłacenia lub odmowy autoryzacji wypłacenia kartą płatniczą ze strony oficjalnie uwierzytelnionej jednostki bankowej. Saisei Harmonia Zmysłów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycia lub wykorzystanie niezgodnego z prawem jakiegokolwiek środka płatności (np. posłużenie się skradzioną kartą).

8. W przypadku uznania reklamacji jako zasadnej, Saisei Harmonia Zmysłów dokonuje zwrotu części lub całości ceny Vouchera (w zależności od wyniku reklamacji) przy czym Zamawiającemu zwracana jest dokonana zapłata w takiej samej formie, w jakiej została ona dokonana przez Zamawiającego. Zwrot dokonywany w formie pieniężnej następuje maksymalnie w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia reklamacji w postaci przelewu bankowego.

VII. Ochrona danych osobowych i administrowanie danymi osobowymi

1. Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (dalej Rozporządzenie) o ochronie danych jest „Innowatorium Dorota Słomczyńska” z siedzibą w Starowej Górze kod pocztowy 95-030, przy ulicy Kasztanowej 1, NIP 7291942488.

2. Dane osobowe Zamawiającego, nie będą przekazywane innym osobom bez ich wiedzy i zgody, za wyjątkiem sytuacji, w której przekazanie takich danych będzie niezbędne do realizacji umowy w szczególności firmie realizującej przesyłkę tj. (w zależności od wyboru dokonanego przez Zamawiającego w procesie składania zamówienia) czy operatorowi płatności. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi wyraźną zgodę Zamawiającego na przekazanie swoich danych osobowych Administratorowi wyłącznie w celu wykonania umowy objętej niniejszym Regulaminem.

3. Wykorzystanie przez Administratora zgromadzonych danych w celach innych niż określone w pkt. 2 w szczególności w celach reklamy i marketingu produktów i usług podmiotów trzecich, wymaga uzyskania na to uprzedniej zgody Zamawiającego i Obdarowanego.

4. Zamawiającemu oraz Obdarowanemu w każdym czasie przysługuje prawo do otrzymania kopii danych osobowych, prawo dostępu do swoich danych, poprawiania, zmienia ich i uzupełniania, prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, złożenia wniosku o usunięcie danych pod adresem innowatorium@gmail.com jednakże odpowiedzialność za skutki dokonanych zmian ponosi wyłącznie odpowiednio Zamawiający lub Obdarowany.

5. Zamawiający może w każdym czasie zażądać usunięcia ze zbiorów Administratora swoich danych osobowych, co Administrator obowiązany jest uczynić niezwłocznie po zakończeniu obowiązywania umowy pomiędzy Administratorem oraz Zamawiającym i Obdarowanym. Za datę zakończenia umowy uznaje się upłynięcie terminu ważności Prezentu lub realizację Prezentu, w zależności od tego, które zdarzenie będzie miało miejsce później.

6. Administrator oświadcza, że wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Pełną treść Polityki Prywatności zamieszczono TUTAJ

VIII. Postanowienia końcowe

1. Materiały zamieszczone w Serwisie www.saisei.pl (teksty, nazwy produktów, zdjęcia, logo itp.) nie mogą być reprodukowane, kopiowane, modyfikowane, dystrybuowane i publikowane bez pisemnego zezwolenia Saisei Harmonia Zmysłów lub innego właściciela praw autorskich.

2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z umową objętą niniejszym Regulaminem Saisei Harmonia Zmysłów zobowiązuje się dołożyć starań do ich polubownego załatwienia, w tym także za pośrednictwem alternatywnych metod rozstrzygania sporów, np. w trybie mediacji, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą właściwe sądy powszechne.

3. Saisei Harmonia Zmysłów może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Saisei Harmonia Zmysłów, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.

IX. Załączniki

Załącznik nr 1 do Regulaminu

W ciągu 7 dni od dokonania zamówienia możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy otrzymane od Ciebie płatności. W przypadku płatności przelewem, poprzez Przelewy24 lub BLIK płatność zostanie zwrócona na ten sam rachunek bankowy, z którego wpłynęła. Poniesione przez Ciebie koszty przesyłki są zwracane w wysokości najtańszej aktualnie dostępnej w sklepie Saisei Harmonia Zmysłów formy dostawy.

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wysyłając maila na adres innowatorium@gmail.com.
Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Ważne: Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu, z tego względu mail informujący o odstąpieniu od umowy musi zostać wysłany z tego samego adresu e-mail, który został podany w zamówieniu. Odstępnie od umowy nie jest możliwe, jeśli Prezent został zrealizowany.

W celu odstąpienia od umowy należy wysłać maila na adres innowatorium@gmail.com zgodnie ze wzorem:

Ja …………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży dotyczącej zamówienia nr …………
Data złożenia zamówienia to ……………
Numer konta bankowego do zwrotu wpłaconej kwoty: ………………..…………………………………………………..…
Data ……………..